Deklaracja dostępności - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.opssadowie.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Brak narzędzi do tworzenia filmów z napisami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Mianowski, mianowski@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607236249. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu znajduje się na piętrze budynku wielofunkcyjnego: Sadowie 131C. Aby wejść do pracowników Ośrodka należy wejść głównym wejściem budynku, następnie korytarzem na piętro. Budynek wyposażony jest w windę zewnętrzną. Wejścia posiadają szerokie drzwi umożliwiające przejazd wózka inwalidzkiego.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodnie poruszać się w obrębie parteru i piętra. Wejście na piętro możliwe jest po schodach za pomocą schodołazu, budynek posiada również windę. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych Budynek wyposażony jest w schodołaz i w windę, nie posiada pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, nie jest wyposażony w platformy, nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Istnieje możliwość bezpośredniego zaparkowania przed budynkiem Ośrodka, jednak nie ma oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking utwardzony jest płytą ażurową, do wejścia prowadzi chodnik z kostki brukowej.
W związku z warunkami technicznymi i niemożliwością pełnej dostępności Ośrodka osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany został dostęp alternatywny. Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Małgorzata Orzechowska – pracownik socjalny tel. (15) 832 09 41, której zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu