"Czyste Powietrze" - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

"Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze"- zaświadczenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu realizuje program „Czyste Powietrze”,  w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery
z istniejących jednorodzinnych budynków. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Z programu mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pośród inwestycji objętej programem znaleźć można: zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) oraz montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie
z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
• ​oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
3. ​w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne
1. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (część IV wniosku) lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
Ważne: Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń.
Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePuap
Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, dostępnym pod adresem:
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/
Dodatkowe informacje:
1. Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w sytuacji, kiedy dokument ten jest wymagany przez NFOŚ lub WFOŚ w celu przyznania dofinansowania, co strona poświadcza składając stosowne oświadczenie na formularzu wniosku.
2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć:
• jednoosobowe: osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
• wieloosobowe: osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
3. Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie:
• od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym złożono wniosek o wydania zaświadczenia,
• od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.
Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4. Podstawa prawna:
art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).